Category: Tin tức chung cư B6 Giảng Võ

Nội thất căn hộ chung cư B6 Giảng Võ

BẢNG KÊ CHI TIẾT VẬT LIỆU HOÀN THIỆN CĂN HỘ Kèm theo Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số …/HĐMB/DAB6–TCT36  ký ngày …/…/2018 giữa Tổng Công ty 36-CTCP và Ông… ) Tổng công …